True Incube Thailand Mobile App Challenge

บริษัท ทรู อินคิวบ์ ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ให้แก่ Startup ไทย เป็นเวลากว่า 4 ปี และเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่ยังมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย จึงได้มีการสร้างแรงบันดาลใจ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (Inspire) สนับสนุนและผลักดันนวัตกรรม (Innovate) บ่มเพาะส่งเสริมการเติบโต (Incubate) และลงทุน (Invest) ในธุรกิจ Startup

ในวันนี้ ทรู อินคิวบ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ Startup ในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายภาคส่วน จึงได้จัดประกวดโครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Startup Thailand 2017” ซึ่งเป็นโครงการ ประกวดเฟ้นหา Application เพื่อ สร้างธุรกิจ Startup ที่ประสพความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศและประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ด้วยเทคโนโลยี และ ขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • • บุคคลทั่วไปที่พัฒนา Mobile Application และอยู่ในระดับที่พร้อมนำเสนอผลงาน ( Mock up ) เพื่อทำการขอสนับสนุนการลงทุน
 • • จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
 • • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 5 ก.ค. 2560

  ลงทะเบียนสมัคร ที่ www.trueincube.com หรือ e-mail: trueincube@truecorp.co.th

  ประกาศผลทาง Website www.trueincube.com และ Facebook

  รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Website www.trueincube.com โทร. (02) 658-0402


  กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

            รอบที่ 1 คัดเลือกผู้เข้ารอบระดับภูมิภาคจาก ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ รวมกัน 10 ทีม และ กรุงเทพ อีก 10 ทีม รวมทั้งหมด 20 ทีม

  ผู้สมัครเข้าประกวดต้องนำเสนอ Mobile Application ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ได้ โดยการ pitch นำเสนอ Mobile Application ดังกล่าว เป็นเวลา 5 นาทีและถามตอบ 5 นาที ให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บ. ทรูอินคิวบ์ จำกัด ณ สถานที่จัดงาน Startup Thailand ทั่วประเทศ ตามวันเวลาที่ได้กำหนด

 • 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนผ่าน www.trueincube.com ระบุจังหวัดที่ต้องการทำการ Pitch นำเสนอ Mobile Application ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ Pitch
 • 2. ผู้สมัคร 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
 • 3. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรืือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 • 4. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Startup Thailand 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • 5. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Startup Thailand 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 • 6. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.trueincube.com

 •          รอบที่ 2 คัดเลือก 10 ทีม (รอบตัดสิน)

 • 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และข้อมูลของสมาชิกในทีม พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ทำการ Pitch ต่อคณะกรรมการ
 • 2. เมื่อผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม จะต้องส่งแผนธุรกิจตามรูปแบบที่กำหนด (True Incube Pitching Presentation Template) ในรูปแบบไฟล์ PDF Download ได้จาก www.trueincube.com เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ Pitch
 • 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม จะต้องนำเสนอ Mobile Application และ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในงาน Startup Thailand 2017 ช่วงวันที่ 6-9 มิถุนายน 2017 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ
 • 4. หากทีมใดไม่สามารถเข้ามานำเสนอผลงานในรอบนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

 • กำหนดการและสถานที่แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
  26-27 พค. 2017 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA ศรีราชา จ.ชลบุรี 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  2-3 มิย. 2017 รอบคัดเลือกภาคใต้ ที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  9-10 มิย. 2017 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  23-24 มิย. 2017 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ที่ หอนิทรรศกาลศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  27 มิย. 2017 ประกาศผล 10 ทีมจากระดับภูมิภาคเพื่อเข้ารอบตัดสินผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/ และ Website: www.trueincube.com
  28 มิย. 2017 รอบคัดเลือกกรุงเทพ ที่ True Incube Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร เซ็นเตอร์พอยต์ ออฟ สยามสแควร์ จ.กรุงเทพฯ 10.00-12.00 น. และ 14.00-18.00 น.
  30 มิย. 2017 ประกาศผล 10 ทีมจากกรุงเทพผู้เข้ารอบตัดสินผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/ และ Website: www.trueincube.com
  6 กค. 2017 รอบตัดสินระดับภูมิภาค ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จ.กรุงเทพฯ 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.
  ประกาศผล 5 ทีมผู้ชนะจากภูมิภาค 16.00 น.
  8 กค. 2017 รอบตัดสินจากกรุงเทพ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จ.กรุงเทพฯ 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.
  ประกาศผล 5 ทีมผู้ชนะจากกรุงเทพ 16.00 น.

  รางวัล, สิทธิประโยชน์, และเงื่อนไขสำคัญ

 • 1. Startup จำนวน 10 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินทุนเพื่อไปพัฒนาคุณภาพ Application และธุรกิจละ 100,000 บาท สำหรับ iOS และ อีก 100,000 สำหรับ Android หากมีทั้ง iOS และ Android จะได้รับทีมละ 200,000 บาท
 • 2. มูลค่ารางวัลรวมสูงสุด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 • 10 ทีมตัวแทนจากภูมิภาคที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย True Incube Thailand Mobile App. Challenge
  ChiiwiiLIVE ClouDee
  DARIN Dolaecareme
  Hexsense Paybox
  SmartHealthCare Tiny POS
  UTU Zchoolmate
  10 ทีมตัวแทนจากกรุงเทพฯที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย True Incube Thailand Mobile App. Challenge
  Arenahub Kinkao
  Lenkila Liluna
  MEid MIDAT
  Ooca Paiduay
  SocialC Wsmart
  แล้วพบกันในงาน Startup Thailand 2017 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 6 ก.ค. นี้