True Incube Thailand Mobile App Challenge

บริษัท ทรู อินคิวบ์ ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ให้แก่ Startup ไทย เป็นเวลากว่า 4 ปี และเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่ยังมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย จึงได้มีการสร้างแรงบันดาลใจ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (Inspire) สนับสนุนและผลักดันนวัตกรรม (Innovate) บ่มเพาะส่งเสริมการเติบโต (Incubate) และลงทุน (Invest) ในธุรกิจ Startup

ในวันนี้ ทรู อินคิวบ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ Startup ในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายภาคส่วน จึงได้จัดประกวดโครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Startup Thailand 2017” ซึ่งเป็นโครงการ ประกวดเฟ้นหา Application เพื่อ สร้างธุรกิจ Startup ที่ประสพความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศและประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ด้วยเทคโนโลยี และ ขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • • บุคคลทั่วไปที่พัฒนา Mobile Application และอยู่ในระดับที่พร้อมนำเสนอผลงาน ( Mock up ) เพื่อทำการขอสนับสนุนการลงทุน
 • • จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
 • • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 5 ก.ค. 2560

  ลงทะเบียนสมัคร ที่ www.trueincube.com หรือ e-mail: trueincube@truecorp.co.th

  ประกาศผลทาง Website www.trueincube.com และ Facebook

  รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Website www.trueincube.com โทร. (02) 658-0402


  กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

            รอบที่ 1 คัดเลือกผู้เข้ารอบระดับภูมิภาคจาก ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ รวมกัน 10 ทีม และ กรุงเทพ อีก 10 ทีม รวมทั้งหมด 20 ทีม

  ผู้สมัครเข้าประกวดต้องนำเสนอ Mobile Application ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ได้ โดยการ pitch นำเสนอ Mobile Application ดังกล่าว เป็นเวลา 5 นาทีและถามตอบ 5 นาที ให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บ. ทรูอินคิวบ์ จำกัด ณ สถานที่จัดงาน Startup Thailand ทั่วประเทศ ตามวันเวลาที่ได้กำหนด

 • 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนผ่าน www.trueincube.com ระบุจังหวัดที่ต้องการทำการ Pitch นำเสนอ Mobile Application ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ Pitch
 • 2. ผู้สมัคร 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
 • 3. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรืือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 • 4. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Startup Thailand 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • 5. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Startup Thailand 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 • 6. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.trueincube.com

 •          รอบที่ 2 คัดเลือก 10 ทีม (รอบตัดสิน)

 • 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และข้อมูลของสมาชิกในทีม พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ทำการ Pitch ต่อคณะกรรมการ
 • 2. เมื่อผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม จะต้องส่งแผนธุรกิจตามรูปแบบที่กำหนด (True Incube Pitching Presentation Template) ในรูปแบบไฟล์ PDF Download ได้จาก www.trueincube.com เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ Pitch
 • 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม จะต้องนำเสนอ Mobile Application และ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในงาน Startup Thailand 2017 ช่วงวันที่ 6-9 มิถุนายน 2017 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ
 • 4. หากทีมใดไม่สามารถเข้ามานำเสนอผลงานในรอบนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

 • กำหนดการและสถานที่แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
  26-27 พค. 2017 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA ศรีราชา จ.ชลบุรี 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  2-3 มิย. 2017 รอบคัดเลือกภาคใต้ ที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  9-10 มิย. 2017 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  23-24 มิย. 2017 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ที่ หอนิทรรศกาลศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 10.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น.
  27 มิย. 2017 ประกาศผล 10 ทีมจากระดับภูมิภาคเพื่อเข้ารอบตัดสินผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/ และ Website: www.trueincube.com
  28 มิย. 2017 รอบคัดเลือกกรุงเทพ ที่ True Incube Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร เซ็นเตอร์พอยต์ ออฟ สยามสแควร์ จ.กรุงเทพฯ 10.00-12.00 น. และ 14.00-18.00 น.
  30 มิย. 2017 ประกาศผล 10 ทีมจากกรุงเทพผู้เข้ารอบตัดสินผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/ และ Website: www.trueincube.com
  6 กค. 2017 รอบตัดสินระดับภูมิภาค ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จ.กรุงเทพฯ 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.
  ประกาศผล 5 ทีมผู้ชนะจากภูมิภาค 16.00 น.
  8 กค. 2017 รอบตัดสินจากกรุงเทพ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จ.กรุงเทพฯ 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.
  ประกาศผล 5 ทีมผู้ชนะจากกรุงเทพ 16.00 น.

  รางวัล, สิทธิประโยชน์, และเงื่อนไขสำคัญ

 • 1. Startup จำนวน 10 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินทุนเพื่อไปพัฒนาคุณภาพ Application และธุรกิจละ 100,000 บาท สำหรับ iOS และ อีก 100,000 สำหรับ Android หากมีทั้ง iOS และ Android จะได้รับทีมละ 200,000 บาท
 • 2. มูลค่ารางวัลรวมสูงสุด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)