INCUBE EVENTS

31

พฤษภาคม

STARTUP WEDNESDAY

คุณวรุตม์ (Deputy Director Product Development/Sales Management) จาก EGG Digital จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้าสู่ Digital service และการดำเนินงานแบบ startup ในองค์กรขนาดใหญ่

8

มิถุนายน

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING คือ “กระบวนการคิดท่ีใช้การทําความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซ้ึง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนําเอา ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนําเอาแนวทางต่างๆมาทดสอบและพัฒนา เพือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้น