Batch 2

True Incube Young Tech Startup 2017

ในวันนี้ ทรู อินคิวบ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ นิสิต นักศึกษาไทย ซึ่งให้ความสนใจในธุรกิจ Startup เป็นอย่างมาก จึงได้จัดประกวดโครงการ “True Incube Young Tech Startup 2017” ซึ่งเป็นโครงการ ประกวดเฟ้นหาไอเดียสร้างธุรกิจ Startup ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศและประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ด้วยเทคโนโลยี และ ขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • • นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีหรือปริญาโท ซึ่งหนึ่งในสมาชิกในทีมต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา
 • • จำนวนสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา อย่างน้อย 1 คน
 • • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

           รอบตัดสิน 31 ทีม

  ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเสนอแนวความคิดที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup โดยแนบลิ้งค์หรือไฟล์ Presentation ที่สามารถดาวน์โหลดได้มา ณ ช่องทางที่ทรู อินคิวบ์ กำหนด

 • 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ที่ www.trueincube.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
 • 2. ผู้สมัคร 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
 • 3. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรืือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 • 4. โครงการ “True Incube Young Tech Startup 2017 Batch 2” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • 5. โครงการ “True Incube Young Tech Startup 2017 Batch 2” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 • 6. ส่งไฟล์ Presentation อธิบายแนวความคิดที่สามารถ Download ได้ พร้อมทั้งส่งใบสมัครรูปแบบไฟล์ PDF และเอกสารแนบการสมัครมาที่ email : trueincube@truecorp.co.th
 • 7. ทีมที่ได้รับชนะการแข่งขันทั้ง 31 ทีม จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงโครงการตาม วัน เวลา ที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และหากทีมใดไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้จะถือว่าสละสิทธิ์

 • รางวัล

 • Startup จำนวน 31 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนเพื่อพัฒนาผลงาน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำมาใช้ได้จริง สูงสุดทีมละ 200,000 (สองแสนบาทถ้วน)
 • มูลค่ารางวัลรวม 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน)
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2560