TRUE INCUBE APP BUILDER

จากวิกฤตการณ์การขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการผลิตเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเองค่อนข้างน้อยและล่าช้า คนไทยเรากลายเป็นผู้บริโภคเป็นนักเสพเทคโนโลยีตัวยงมากกว่าเป็นผู้ผลิต และสถานการณ์ก็แย่ลงเรื่อยๆ ถ้าพวกเราไม่ทำอะไรเลย ดังนั้น True Incube ในฐานะผู้บ่มเพาะ StartUp ชั้นนำของประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าว จึงได้มีความคิดในการริเริ่มโครงการเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใน 4 สาขาได้แก่ Android, iOS, Graphics และ Web ให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากเริ่มต้นและเติบโตในสายอาชีพการเป็น developer ได้มาเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และลงมือร่วมกันทำ Application จริงๆ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 4 เดือน


ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้ฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง
 • ได้เพื่อนใหม่ ร่วมเป็นส่วนนึงใน True Incube Family
 • ได้ใช้ True Incube Space ฟรี เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ส.ค. – ธ.ค.)
 • ได้ใบประกาศนียบัตร
 • ได้รับเงินสนับสนุนในการฝึกทำ application

เงื่อนไขต่างๆ

 • ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าอบรมได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
 • ไม่รับนิติบุคคล ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น เมื่อจบโครงการทำโปรเจกต์เสร็จจะได้รับเงินสนับสนุนรายบุคคล
 • ต้องชำระเงินมัดจำ 5,000 บาทหลังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (ภายในวัน orientation)
 • จะมีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ โดยการพิจารณาของ True Incube ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์โปรเจกต์ในการฝึกทำ Application และต้องทำให้สำเร็จภายในเดือน ต.ค. 60 เพื่อนำเสนอผลงานในเดือน พ.ย. 60
 • ผู้สมัครจะได้รับเงินมัดจำคืน หากมาเรียนเกิน 80% พร้อมทั้งส่งการบ้านและนำเสนอโปรเจกต์ครบ

การคัดเลือก

 • ทุกคนจะได้รับโจทย์คัดเลือกให้ทำเป็นการบ้านทางอีเมล์ในวันที่ 17 ก.ค. 60 และส่งกลับทางอีเมล์ภายในวันที่ 19 ก.ค. 60 เวลา 18:00 น.
 • ผู้ผ่านการทดสอบจะมาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเวลาที่กำหนด (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในวันที่ 21 ก.ค. 60)

20 โปรเจกต์

 • ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 160 คน ตามสาขา สาขาละ 40 คน
 • แบ่งกลุ่มทำโปรเจกต์ละ 8 คนประกอบด้วย 4 สาขา สาขาละ 2 คน เลือกหัวหน้าทีมมาเป็น contact point 1 คน
 • เลือกกลุ่มตามความสนใจ จะมีโจทย์ให้ทั้งหมด 10 โจทย์ โจทย์หนึ่งมี 2 กลุ่มที่ทำเหมือนกัน
 • หลังจากนำเสนอโปรเจกต์ แต่ละทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 120,000 บาท (ทีมละ 8 คน คือได้คนละ 15,000 บาท กรณีมีคนในทีมไม่ทำงาน ไม่ช่วยโปรเจกต์ จะเอาเงิน 120,000 บาท มาจัดสรรใหม่โดยการพิจารณาของ True Incube ถือเป็นที่สิ้นสุด)

กำหนดการ

 • ปิดรับสมัคร 10 ก.ค. 60 เวลา 21:00 น.
 • แจกข้อสอบ 11 ก.ค. 60 เวลา 12:00 น.
 • ส่งข้อสอบภายใน 12 ก.ค. 60 เวลา 18:00 น.
 • ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการติดต่อเพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 14 ก.ค. 60
 • เริ่มสัมภาษณ์ 17 - 20 ก.ค. 60 (Android 17, Graphics 18, iOS 19, Web 20)
 • ประกาศผล 24 ก.ค. 60
 • Orientation 1 ส.ค. 60 (ต้องชำระเงินมัดจำให้แล้วเสร็จ)

ทีมวิทยากร

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ (ดร.ดิ๊ง)

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา (อ.เก่ง)

คุณบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ (อ.นุ้ย)

คุณทีปกร ศิริวรรณ (อ.ที)

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (พี่เก่ง)

คุณวิวิศน์ เจริญเมธีวัชร์ (พี่แจ๊ค)

คุณปรเมศวร์ จีนะทีประ (พี่แบงค์)

สุพัชชา ศิลปสำราญ (พี่มีน)

ภัคพล บุญวรเมธี (พี่เบสท์)

ธนัช มณีนุตร์ (พี่เจม)

สถานที่

 • True Incube Space @ ชั้น 4 Centerpoint of Siam Square

เวลาอบรม

 • จันทร์​ถึงพฤหัส 1 วันเต็ม ตามสาขาวิชาที่เลือก ระหว่าง 10:00น. - 17:00น. (ตรวจสอบกำหนดการอบรมได้ใน tab ของแต่ละวิชา)​
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ
AndroidiOSGraphicsWeb
Theera BangpengAmnuay MekchompuKanaphorn PiyachaiyakulSuprakorn Piyanoppadej
กฤษฎิพงศ์ หวูChinnatip TaemkaeoKulisara Adulyarittikulคอลิด โต๊ะเก็ง
กัมพล อุฬารวิริโยJiranop PenpitchakornPhongtep Saelimฉัตรณรงค์ ฟักประไพ
จักรพันธ์ ภู่ทองNapapatch PiyachaiyakulThunrit Tharathitipanชยเทพ ทรงพัฒนะโยธิน
จิรพัฒน์ สุมานนท์Narong Nanthanuกานดารัตน์ ปรีพูลชยพล ชัยพยนต์
ชัญญา เศรษฐเวชNipon Ruemngernคชวรัญศญา วงภูริเศรษฐ์ชัยภร กิติพรเกษม
ชุติเทพ รัตตเสรีNithivit Parawateenorasinghaคนที่หนึ่ง แสงหิรัญชานน ขำแนวนาค
โชติพงศ์ พันธ์ถาวรวงศ์Patcharin Anupongchaiชลธิชา ปลั่งกลางฐิติรัตน์ โชคสวัสดิ์
ฑีฆพันธุ์ เจริญพงศ์Puchong Karansawatชัชชญา เพชรเวศน์ณรัฐวรรณ พสุการัชต์ชัย
ณัฐฤทธิ์ หิรัญคำThanayut Panipakmontriชัยชิต เศตะพราหมณ์ธนพล ฉันทนานุกูล
ณัฐวัฒน์ โรจน์บุญนาคกมลชนก ยศประยูรณธพลท เบ้าสิงสวยธนพัฒน์ ศรลัมพ์
ณัฐสิทธิ์ หมานพิวงค์กฤษดา ทรงประทุมณัฐกานต์ เต็มไตรรัตน์ธีรวัฒน์ สังขมาลัย
ธนพฤทธิ์ พลายงามกิตตินันท์ ชอบธรรมณัฐนิชา ทิพงษ์ธีรศักดิ์ บุญเสริม
ธเนศ วัฒนคุณากรกิตติศักดิ์ ศิลป์สากลสกุลทศพล รจนาศรีไพโรจน์นราธิป หริจิระติวงศ์
ธัชกร จอมอุตม์คมชัย รัศมีอมรรัตน์ธนายุต สุริยกุล ณ อยุธยานาฏธิดา เจนนพกาญจน์
ธีรวัจน์ เลขะวิจิตเลิศจักรวรรดิ์ ชัยพลีนิรัช วานิชวัฒนรำลึกนิกร มนัส
นัทธพงษ์ พรมเพราจิรวัฒน์ หวานจริงบรรณกร คชเสนีนิธิพัฒน์ วชิรอังศนา
เนติรัฐ ส่งสมบูรณ์จีรพัฒน์ วิหคหาญเปรมวิทย์ อัครสินหิรัญกุลนิวิตถ์ นันทนิวัตติกุล
ปณิดา คุปต์หิรัณย์ชาติชาย แต่งพสุเลิศภาคภูมิ ใจชูบุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง
ประพัทธ์ สวยรูปเตชินท์ ปะวันเตาวริยา เชียร์ศิริกุลเบญจมาศ แซ่อึ้ง
พรรณารี ไชยพยอมนภารัตน์ ป่านแก้ววุฒิชัย แซ่เจ้าพงศ์ธร อมรจารุสนธิกุล
พัชรัตน์ ธนาฤทธิวราภัคภาคิน วชิรพรพงศาอังศนา มีพร้อมสุขสันต์ไพบูลย์ ยืนยง
พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ภูเบศ สุวานิชอานนท์ พันธุมจินดาภูริชญา ศิริศันสนียกุล
พิพัฒน์ วินะเรืองปกรณ์ พิสิฐเมธากรณ์ ฤทัยชนก อินทร์กลัด
ภิญญรัตน์ ชื่นประเสริฐสุขศิริยนต์ พุทธจันทร์ วริษา ผดุง
รุ่งโรจน์ เพ็ชรเขียวศุภวัสส์ เลิศธนาภรณ์ สมพงษ์ พวงมาลัย
วรวิทย์ เผือกจีนสุชัย ดานุสวัสดิ์ สันติ ขวัญเสือ
วราวิชญ์ ต่อพิทักษ์พงษ์อรรถกร โชติเวชชกุล สิทธิเกียรติ สุจิตรานนท์
วศิษฐ์พล สินธุผลอัษฎากรณ์ เจริญเกตุ สุขุม สวนขวัญ
วัลลภ แซ่เล้าอุดมทรัพย์ หน่ายคอน โสภณ เตตะยานนท์
สถาพร สำราญ  อธิวัฒน์ หิรัญวรวงศ์กุล
สมนึก วงษ์จริต  อนิรุทธิ์ ธีระบุตร
สุทธิชัย อินทรัมพรรย์  อุกฤษฎ์ ประชาพรสุข
อนิวรรตน์ คีรีนะ  โอฬาร สัมฤทธิ์เจียรผล
อนุสรา​ แก้วอิ่ม​   
อภิชัย ศิริพิทักษ์ชัย  

คุณบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ (อ.นุ้ย)

หลักสูตรนี้คือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือด้วยระบบปฏิบัติการ Android ผ่านการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ User Interface (UI) และสร้างกระบวนการทำงานเบื้องต้นไปจนถึงซับซ้อนผ่านระบบการจัดการข้อมูลขั้นสูงและข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายในรูปแบบ Web Services เพื่อนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาไปตอบโจทย์การทำงานในด้านธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

 • ให้สามารถเข้าใจการทำงานเครื่องมือ Android Studio ได้
 • ให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษาโปรแกรม Java ได้
 • ให้สามารถวางแผนออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนในการเชื่อมต่อระบบ Web Services ได้
 • ให้สามารถนำแอปพลิเคชัน Android ที่พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยขึ้นสู่ Play Store ของ Google

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนา Android Application ตั้งแต่ไม่มีทักษะเริ่มต้น ไปจนถึงมีทักษะในระดับปานกลาง
 • ผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเอง

 • คอมพิวเตอร์พกพา Ram 8GB ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการ OSX หรือ Windows
 • ติดตั้งโปรแกรม Android Studio เวอร์ชันล่าสุด
 • สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป พร้อมสาย USB
COURSE OUTLINE
9 สิงหาคม 2560 - อธิบายการทำงานของโปรแกรม IDE พื้นฐานอย่าง Android Studio
- แนะนำหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java เบื้องต้น
- ลักษณะของ Layout.xml ในหน้าจอ, โครงสร้างไฟล์ Manifest และ String.xml
- แนะนำการปรับแต่งอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านสาย USB สำหรับแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน
- การใช้งาน Widget แบบง่ายเช่น TextView, EditText และ Button บนแอปพลิเคชัน
16 สิงหาคม 2560 - ฟังก์ชันเบื้องต้นในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการวนซ้ำในภาษา Java
- การใช้งาน Alert ผ่าน Toast และ Snack Bar เบื้องต้น
- การใช้งาน Widget แบบง่ายเช่น TextView, EditText และ Button บนแอปพลิเคชันร่วมกับการคำนวณ
- การใช้งาน Intent Activity สำหรับควบคุมการเปลี่ยนหน้าจอ Activity ของแอปพลิเคชัน
23 สิงหาคม 2560 - ฟังก์ชันการทำงานในภาษาโปรแกรม Java กับตัวแปร Array
- พื้นฐาน Array และตัวอย่าง ListView ในการจัดเก็บข้อมูล
- การสร้าง Listview และ Intent Activity พร้อมการส่งค่าตัวแปรเบื้องต้น
30 สิงหาคม 2560 - ฟังก์ชันการทำงานในภาษาโปรแกรม Java กับตัวแปร Array
- พื้นฐาน Array และตัวอย่าง GridView ในการจัดเก็บข้อมูล
- การสร้าง GridView และ Intent Activity พร้อมการส่งค่าตัวแปรเบื้องต้น
6 กันยายน 2560 - การออกแบบ และตกแต่ง Layout สำหรับแอปพลิเคชัน
- การออกแบบ การทำงาน Activity Flow ของแอปพลิเคชันร่วมกับ Layout และ Intent Activity
- การส่งข้อมูลตัวแปรผ่าน Intent Activity แบบมีเงื่อนไขและการสร้าง Effect Animation
- Workshop นำเสนอ Prototype Application
13 กันยายน 2560 - การปรับ Permission ในไฟล์ Android Manifest
- การขอ Permission ในการเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูป และ QR Code
- การขอ Permission ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และการส่ง SMS
- การขอ Permission ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และ WebView
- การขอ Permission ในการเชื่อมต่อกับ Google Maps
20 กันยายน 2560 - คำสั่ง SQL เบื้องต้น และการทำงานร่วมกับ SQLite
- การติดตั้ง SQLite สำหรับแอปพลิเคชัน Android
- การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลSQLite ร่วมกับ ListView และ Intent Activity
- การแก้ไขข้อมูล และ ลบข้อมูลผ่าน SQLite
27 กันยายน 2560 - ระบบ Web Services
- การสร้างไฟล์โครงสร้าง JSON สำหรับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Android
- การเรียกใช้ Volley สำหรับเก็บ Cache เรียกรูปภาพจาก Web Services
- การทำงานร่วมกับ Stream M3U8 สำหรับแสดงโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
4 ตุลาคม 2560 - ระบบ Web Services ด้วย Firebase
- การเชื่อมต่อข้อมูล Services ของ Firebase
- การกำหนดระบบจัดการข้อมูลผ่าน Firebase
11 ตุลาคม 2560 - Workshop นำเสนอ Prototype Application
- การนำแอปพลิเคชันขึ้นสู่ Play Store

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา (อ.เก่ง)

หลักสูตรนี้คือ การพัฒนา iOS Application ในรูปแบบโครงงานที่เน้นการปฎิบัติ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การใช้งาน Xcode และหลักภาษา Swift และ Pattern การเขียนโปรแกรมในภาษา Swift แนวคิดของ Model-View-Controller กับการพัฒนา iOS Application การใช้ UIObject แบบต่าง ๆ เช่น Label, Text Field, Button. Toggle Switch, Slider, PickerView และ ImageView เป็นต้น แนวคิดของ Adaptive UI และการกำหนด Constraints การสร้างแอปพลิเคชันที่มีหลายหน้าและระบบนำทาง (Multiple Views Application and Navigation Concept) การใช้ TableViewController และ TabViewController การใช้ Gestures เช่น Taps, Pinches, Rotations และ Swipes และ การเรียกใช้ API ที่น่าสนใจ เช่น AV Foundation Framework, Social Framework, Mobile Core Services, WebKit, MapKit Core Location, CloudKit, และ SiriKit เป็นต้น การสร้างแอปพลิเคชันที่มีการเรียกใช้ Web Service การใช้ Persistence Datastore และ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการเก็บข้อมูลผ่าน Core Data รวมทั้งการใช้ Push Notification และการสร้างโปรเจกต์ที่มีการใช้ภาษา Swift และ Objective-C ร่วมกัน และเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มเติมที่จะทำให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนา iOS Application โดยอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการเขียน
 • ผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเอง

 • เครื่อง Mac ที่มีการติดตั้ง Mac OS เวอร์ชั่นล่าสุด
 • Xcode เวอร์ชั่นล่าสุด (สามารถติดตั้งผ่าน App Store)
 • อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, or iPod touch) ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด และสายซิงค์ (ในกรณีทีต้องการทดสอบ Application บนอุปกรณ์จริง)
COURSE OUTLINE
7 สิงหาคม 2560 - การใช้งาน Xcode ในระดับพื้นฐาน และแนวคิด Model View Controller
- แนะนำหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift เบื้องต้น
- แนวคิดการสร้าง Adaptive User Interface และการกำหนด Constraints
- การสร้าง Single View Application ที่มีการใช้ UIObjects เช่น Buttons Switches Sliders และ ImageViews เป็นต้น
21 สิงหาคม 2560 - การใช้ Target/Action Pattern และ Subclassing Pattern
- การเขียน OOP ในภาษา Swift
- การสร้าง Multiple View Application และ การใช้ Navigation Controller
28 สิงหาคม 2560 - การใช้ Delegate Pattern
- การใช้ Table ViewController และ การส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน้าใน Multiple View Application
4 กันยายน 2560 - การใช้ AV Foundation Framework
- การใช้ Tab Bar Controller และ การใช้ Gestures ต่าง ๆ
- การใช้ Mobile Core Services และ Social Framework
11 กันยายน 2560 - การใช้ Map Kit และ Core Location
- เทคนิคการใช้ Map Kit เพื่อสร้าง Application ที่น่าสนใจ
18 กันยายน 2560 - การใช้ WebKit และการพัฒนา Application ที่มีการเรียนใช้ Web Service
25 กันยายน 2560 - แนะนำการใช้ Persistence Datastore เบื้องต้น ด้วย UserDefault
- การใช้ Core Data ในการเก็บและค้นคืนข้อมูลในฐานข้อมูล
- การใช้ Predicate เพื่อค้นคืนข้อมูลที่มีเงื่อนไข
2 ตุลาคม 2560 - การใช้ CloudKit
- การสร้าง Public และ Private Database
- การบันทึกและค้นคืนข้อมูลบน iCloud
9 ตุลาคม 2560 - การสร้าง Applicaiton ที่มีการใช้งาน Push Notification
- การใช้ API อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น SiriKit, ArKit และ ResearchKit
16 ตุลาคม 2560 - เทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้ Application มีความน่าสนใจ
- การสร้างโปรเจกต์ที่มีการใช้ภาษา Swift และ Objective-C ร่วมกัน

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (พี่เก่ง)

คุณวิวิศน์ เจริญเมธีวัชร์ (พี่แจ๊ค)

คุณปรเมศวร์ จีนะทีประ (พี่แบงค์)

ทําไมเราถึงชอบเข้าเว็บหนึ่ง แต่ไม่เข้าอีกเว็บหนึ่ง? ทําไมเราถึงชอบเล่นแอพหนึ่ง แต่ไม่เล่นอีกแอพหนึ่ง? ทําไมเราถึงหยุดดูโฆษณาตัวหนึ่ง แต่ไม่หยุดดูอีกตัวหนึ่ง? ส่วนหนึ่งของคําตอบนี้คือ “การออกแบบ” ออกแบบอย่างไร ให้คนรู้สึกชอบ ให้คนรู้ว่าสินค้าของเราคืออะไร ทํางานอย่างไร ใช้อย่างไร โดยไม่ต้องอ่าน เพราะการออกแบบเป็นสิ่งที่เราพบเจอทุกวัน..

สี ตัวอักษร ป้ายบอกทาง กล่องสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือ ฯลฯ การออกแบบจึงเป็นสิ่งสําคัญ ที่ทุกคน ทุกตําแหน่งควรรู้ Intensive Visual Communication คือการสอนการสื่อสารด้วยภาพ ไม่เพียงแต่จะสอนพื้นฐาน หรือสอนทํา Photoshop , งาน hard skill เฉพาะสําหรับนักออกแบบเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาเรื่องจิตวิทยา การสื่อสารด้วยภาพ และพฤติกรรมของผู้เสพที่มีต่องานนั้นๆ เพราะการเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงใจผู้บริโภค หลักสูตรนี้จึงเหมาะสําหรับนักออกแบบหัวการตลาด และเจ้าของธุรกิจที่สามารถนําความเข้าใจเรื่องการออกแบบ ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อีกด้วย โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ การเตรียมงานเพื่อส่งต่อให้กับทีมพัฒนาเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น รวมถึงวิธีการนำเสนอผลงานให้กับผู้จ้างโดยมีการบ้านเพื่อฝึกฝน ทบทวนความเข้าใจ ให้ลงมือปฏิบัติจริง (workshop)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นักออกแบบ
 • ผู้สนใจที่ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเอง

 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัว
 • โปรแกรม Adobe Photoshop , illustrator (Version cc)
 • สมุด และ อุปกรณ์สำหรับวาดรูป
COURSE OUTLINE
8 สิงหาคม 2560 - Design Psychology จิตวิทยาของการออกแบบที่มีผลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้บริโภค
- User Behavior รู้จักพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Digital Transformation
- Creative Thinking รู้จักไอเดียของการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างองค์กรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการทําธุรกิจ
15 สิงหาคม 2560 - Design Process ขั้นตอนการออกแบบ แนวทาง Step-by-Step
- Storytelling เรียนรู้การบอกเล่าเรื่องราว การพูดถึงสินค้าหรือธุรกิจให้มีความน่าสนใจ แตกต่าง และ เกิดการบอกต่อ
- Visual hierarchy รู้จักการเรียงลําดับการเล่าเรื่องด้วยภาพ ที่จะทําให้งานออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Workshopโดยฝึกการทํา Research กับกลุ่มลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการและความเป็นไปได้ในการ พัฒนางานออกแบบ
22 สิงหาคม 2560 - Color , Fonts , Layout , Logo พื้นฐานการออกแบบ รู้จักกับ elements ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบทําให้งานออกแบบเป็น จริง
- Creative Contents รู้จักการสร้างคอนเท้นต์ เนื้อหาอย่างไรถึงจะดึงดูดคนดูและทําให้คนดูสนใจ อยากอ่าน อยากเรียนรู้ และ บอกต่อ
Workshop Typo + Poster + Music , Infographic
29 สิงหาคม 2560 - Communication for Digital Media เรียนรู้รูปแบบของสื่อต่าง ๆ และรูปแบบการทํางานออกแบบสําหรับสื่อนั้น ๆ
- Photograpyเรียนพื้นฐานการถ่ายภาพ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการมองภาพที่สวย ภาพที่ส่งผลกระทบต่อสายตาคนดูได้ผ่านการปฎิบัติจริง
- Legal กฎหมายลิขสิทธิ์การใช้ภาพถ่าย และ อื่น ๆ
Workshop Photography
5 กันยายน 2560 - Intro to UI/UX รู้จักการออกแบบ User Interface เพื่อสร้าง User Experience ในงานออกแบบเว็บไซต์ และ โมบายแอพพลิเคชั่น ทฤษฎีการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน
12 กันยายน 2560 - UI/UX in action + Form + Wireframe ฝึกออกแบบ UI/UX ด้วยตัวเอง เรียนรู้การทําแบบฟอร์มเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อ เพิ่มปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
- Paper Prototypeฝึกออกแบบ UI/UX ผ่านการทํา Paper Prototype
Workshop Paper Prototype
19 กันยายน 2560 - UI/UX in action + Form + Wireframe (2) Workshop ลงมือออกแบบเว็บไซต์
26 กันยายน 2560 - UI/UX in action + Form + Wireframe (3) Workshop ลงมือออกแบบแอพพิเคชั่น
3 ตุลาคม 2560 - UI/UX in action + Form + Wireframe (4)
- Design X Business การทํางานกับบริษัทออกแบบ และการเลือกบริษัทหรือดีไซน์เนอร์เพื่อมาทํางานให้กับธุรกิจ เรียนรู้สิ่งท่ีต้องทําให้นักออกแบบ เรียนรู้เรื่องราคา และ การจัดการเวลาเพื่อทําให้งาน ออกแบบประสบความสําเร็จดีที่สุดสําหรับธุรกิจ
10 ตุลาคม 2560 - Panel Discussion , Trendsพูดคุยกับถึงแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ และงานออกแบบจะมีส่วน สําคัญในการเปลี่ยนธุรกิจในอนาคตได้อย่างไร รวมถึงเทรนด์การออกแบบที่กําลังจะมา ถึงและเราต้องรู้จักไว้ล่วงหน้า

คุณทีปกร ศิริวรรณ (อ.ที)

สุพัชชา ศิลปสำราญ (พี่มีน)

ภัคพล บุญวรเมธี (พี่เบสท์)

ธนัช มณีนุตร์ (พี่เจม)

การพัฒนา Web Application ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีและยิ่งด้านการเขียนเว็บไซต์ ทำให้การพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า มีต้นทุนด้านทรัพยากร และเวลาสูง MEAN.JS เป็น Open-Source Full-Stack JavaScript Solution ที่สร้างมาเพื่อใช้พัฒนา Web Application เพิ่มความสะดวกในการพัฒนา รวมถึงมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย ในหลักสูตรจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจโลกของ Web Application และการสร้างบริการที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้น (แน่นอนต้องสามารถทำเป็นธุรกิจได้) รวมถึงขั้นตอน และวิธีการพัฒนา Web Application ตั้งแต่ออกแบบวิธีการใช้งาน, UI, การเขียนโปรแกรม, ทดสอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Developer ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้สามารถสร้าง Web Application สมัยใหม่ และสามารถนำความรู้นี้เป็นพื้นฐานไปต่อยอดสู่การทำ Mobile Application ได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเอง

 • ควรมีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS, และ JavaScript
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัว
COURSE OUTLINE
10 สิงหาคม 2560 - แนะนำ MEAN Stack,NoSql Database, MongoDB, NodeJS, npm, ExpressJS, CSS, Bootstrap, JavaScript, MVC Workshop : ออกแบบ wireframe ตาม Application Flow
17 สิงหาคม 2560 - JavaScript : Advanced Workshop : Build Web Application with JavaScript
24 สิงหาคม 2560 - CSS, Bootstrap : Advanced Workshop : ออกแบบ UI ของ Web Application ด้วย HTML5, CSS และ Bootstrap
31 สิงหาคม 2560 - NodeJS, npm, ExpressJS Workshop : Build Web Application with NodeJS + ExpressJS
7 กันยายน 2560 - NodeJS : Jade Render templete, validate, Cookies & Session Workshop : Build Surway Application
14 กันยายน 2560 Introduction to MongoDB
- CRUD
Workshop : Build Employee Record System Application
21 กันยายน 2560 Introduction to MongooseJS
- CRUD
- Schema & Model
- Validation
Workshop : Build Employee Record System Application with MongooseJS
28 กันยายน 2560 Introduction to AngularJS
- Bower
- Model & View
- Controller & Filter
Workshop : Build Mockup & View Employee Record System Application
5 ตุลาคม 2560 - AngularJS : Cookies & Rest API Workshop : Build Employee Record System Application with AngularJS
12 ตุลาคม 2560 - MEAN : Integrate Appication Workshop : Build Employee Record System Application with MEAN